ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ


При посещение на уебсайт www.naggawear.com от потребител, NAGGA автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, дата и час, софтуер на Потребителя, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и доставчика на интернет.

Тези данни са съхраняват единствено с цел за оптимизация на услугите и уеб сайта, както и за правилен подбор на подходящите за Потребителя оферти. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (cookies) - чрез тях не се постига персонално идентифициране на Потребителя. 


NAGGA  има право да събира лична информация за своите Потребители - име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсения, населено място, квартал, както и всякаква друга свързана информация, предоставена доброволно от Потребителя по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта. С оглед на предоставяните от NAGGA  търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите.

Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 


NAGGA  защитава конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни и полага дължимата грижа да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от NAGGA  обстоятелства, които не могат да ѝ се вменят във вина, не водят до нарушаване на тази конфиденциалност.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват ТЪРГОВЕЦА да използва част от предоставените от тях лични данни, с цел да ги информира за всички нови и за всички подходящи, съгласно тяхното търсене, оферти, промоции, известия и реклами.

За постигане на горе-описаните цели, NAGGA  може да предостави лична информация на свои партньори и трети физичеси или юридически лица, в който случай те трябва да бъдат изрично упоменати като Обработващи Лични Данни. NAGGA  e длъжен да предостави личните данни на Потребителя в случай на нужда и при поискване от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.
NAGGA  полага адекватни технически и организационни мерки да осигури конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.

Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени от неоторизиран достъп на трети лица, с които NAGGA  не е встъпил в изрични взаимоотношения и тези тези трети лица не са упоменати като Обработващи Лични Данни, съгласно водената от NAGGA  политика за защита на личните данни.

 В изпълнение на политиката за защита на личните данни, NAGGA  няма право да продава, отдава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на трети лица лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключение на следните случаи: може да разкрие лична информация на трети лица (физически или юридически лица, упоменати като Обработващи Лични Данни) или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите; може да разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.

БИСКВИТКИ

Бисквитка (куки) е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на компютъра на съответния Потребител, бива съхранявана като файл на компютъра и се използва, за да идентифицира и запомни IP-адреса, от който се посещава сайтът. 

Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицира своите Потребители и по възможност да покаже страници, пригодени за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг. 

В случай, че Потребител на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си да го предупреждава преди да приема бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.